O COMECO S.A.

Aktualny profil działalności operacyjnej Spółki opiera się o Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa „COMECO Jerzy Komosiński” (powstałego w 2005 r.) wniesioną tytułem aportu do COMECO S.A. w 2012 r. 

COMECO S.A. koncentruje się na  handlu trzema głównymi grupami towarów: torfem, pelletem oraz nawozami. Poza ściśle handlowym profilem działalności, Spółka sprzedaje również substraty torfowe opracowane według autorskich receptur, które głównie produkowane są przez zewnętrznych producentów na zlecenie, a następnie oferowane przez Spółkę pod markami własnymi. 
Głównym źródłem przychodów jest rynek krajowy oraz włoski, gdzie dystrybucja realizowana jest w oparciu o stworzoną sieć współpracujących z COMECO S.A. agentów. Model biznesowy opracowany przez COMECO S.A. powstał w wyniku długoletnich doświadczeń specjalistów z obszaru handlu produktami z przeznaczeniem dla ogrodnictwa, co pozwala na dostosowywanie profilu Spółki do aktualnych trendów branżowych.

 Spółka osiąga największe przychody z tytułu sprzedaży torfu i substratów torfowych.

COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, Plac Narutowicza 1
NIP: 774-319-68-08
REGON: 142884279
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387924 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) opłacony w całości.