STRUKTURA AKCJONARIATU

 

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Jerzy Komosiński A, B 9 500 000 9 500 000 77,87% 77,87%
Advantum Investments sp. z o.o. C 1 750 000 1 750 000 14,34% 14,34%
Pozostali C, D 950 000 950 000 7,79% 7,79%
Suma A, B, C, D 12 200 000 12 200 000 100% 100%