STRUKTURA PRZYCHODÓW

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży w latach 2015 – 2017 oraz za okres I kwartału 2017 i 2018 r. (w tys. zł)