WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Pan Jarosław Stefańczyk PREZES ZARZĄDU

Jarosław Stefańczyk ukończył studia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Ponadto, w 2004 roku ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Finansami i Marketing" na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe "Rachunkowość i podatki" na Uniwersytecie Warszawskim.

RADA NADZORCZA

Pan Michał Bąbrych – Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
1. REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL TECHNICZNO-HANDLOWY – JOHN CRANE POLAND SP. Z O. O. 11.2017 – OBECNIE
2. INŻYNIER WSPARCIA PRODUKCJI - PKN ORLEN S.A. - 06.2015 – 10.2017
3. OPERATOR PROCESÓW PRODUKCYJNYCH –PKN ORLEN S.A. - 05.2012 – 05.2015
4. OPERATOR PROCESÓW PRODUKCYJNYCH – ORLEN OIL SP. Z O. O. – 09.2011 – 05.2012

 

Pan Hubert Kugiel – Członek Rady Nadzorczej

Hubert Kugiel ukończył studia na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Chemicznym uzyskując tytuł Magistra Inżyniera Chemii o specjalizacji Technologii Chemicznej, ponadto ukończył studia podyplomowe na SGH w Warszawie profilu Zarządzanie Przedsiębiorstwami.

 

Pan Dariusz Lewicki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Lewicki ukończył w 1984 Technikum Radiowo-Telewizyjne w Pułtusku. W latach 1984 – 1986 zatrudniony w przedsiębiorstwie Mostostal Kędzierzyn-Koźle. Od 1988 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą.

 

Pan Janusz Starostecki – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Starostecki ukończył studia na Wydziale Organizacji Transportu Moskiewskiego Instytutu Samochodowo Drogowego. Członek Zarządu oraz wspólnik Termo-Med sp. z o.o. oraz ECO MERCURY sp. z o.o.

 

Pan Janusz Aramowicz – Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Likwidator sp. z o. o. w latach 1997-2018
Prezes zarządu S.A w latach 1999-2001

 

INFORMACJE O POWIĄZANIACH CZŁONKA ZARZĄDU Z AKCJONARIUSZEM DYSPONUJĄCYM AKCJAMI REPREZENTUJĄCYMI NIE MNIEJ NIŻ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

1. Jarosław Stefańczyk - Prezes Zarządu Advantum Investments Sp. z o.o., które jest akcjonariuszem COMECO S.A.